Webwinkel
 • Fantastische aanbiedingen voor de hele familie
 • Al meer dan 600.000 tevreden klanten
 • Eenvoudig en snel te bestellen

Algemene voorwaarden

Let op! In dit geval maakt de Persgroep gebruik van derde partijen, namelijk CTS Eventim Nederland B.V en Ticketcounter B.V. voor de volledige klantenservice en ticketafhandeling. Tevens is wet 8.3 over uitsluiting herroepingrecht bij deze actie van toepassing.  De voorwaarden hieronder gelden voor alle producten. Voor de voetbalwedstrijden gelden de KNVB standaardvoorwaarden. Deze standaardvoorwaarden zijn onder de algemene voorwaarden te lezen.

Artikel 1 – Definities

Klant

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de Persgroep via een door de Persgroep geëxploiteerde webwinkel.

Zakelijke Klant

Een Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De Persgroep

De Persgroep Nederland B.V., haar directe of indirecte dochterondernemingen en deelnemingen, waar Algemeen Dagblad, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, De Twentsche Courant Tubantia, PZC, BN DeStem, De Gelderlander, de Stentor, Volkskrant, Trouw en Het Parool onderdeel van uitmaken.

Overeenkomst

Een overeenkomst op afstand die in het kader van een door de Persgroep geëxploiteerde website tot stand komt met een Klant waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Ticket

Een toegangsbewijs voor een attractiepark, dierenpark, museum of een evenement van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard. Een Ticket kan elektronisch worden verstrekt.

Webwinkel

webwinkel.ad.nl, webwinkel.ed.nl, webwinkel.bd.nl, webwinkel.tubantia.nl, webwinkel.pzc.nl, webwinkel.bndestem.nl, webwinkel.gelderlander.nl, webwinkel.destentor.nl, webwinkel.volkskrant.nl, webwinkel.parool.nl, webwinkel.trouw.nl, alsmede overige websites van de Persgroep die een webwinkelfunctie hebben indien en voor zover op die websites geen afwijkende verkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Algemene Voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 2 – de Persgroep

De Persgroep Nederland B.V.

Vestigings- & bezoekadres:
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL  Amsterdam

KvK-nummer: 34172906

BTW-identificatienummer: NL810828662B01

Klantenservice en Ticketafhandeling: De ticketafhandeling is in beheer van Ticketcounter B.V.en CTS Eventim Nederland B.V, handelend onder de Ticketcounter en Eventim. Zij verzorgen tevens de klantenservice en afhandeling van betalingen.

Ticketcounter B.V.
+31 (0)174-294771
info@ticketcounter.nl

Van Nelleweg 1404
3044 BC Rotterdam

CTS Eventim Nederland B.V., gevestigd te (2132 DD) Hoofddorp aan het Marktplein 108 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34289210.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Persgroep en alle overeenkomsten op afstand tussen de Klant en de Persgroep. Met het sluiten van de Overeenkomst verklaart de Klant zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

3.2 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen de Persgroep en de Klant worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

3.3 De Persgroep behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de site van de Webwinkel. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten op afstand, ook indien deze voor de wijziging van de Algemene Voorwaarden zijn gesloten.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1 Een aanbod van de Persgroep is geldig gedurende de op de Website aangegeven termijn, c.q. de termijn zoals in de aanbieding uitdrukkelijk vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een adequate omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Persgroep gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Persgroep niet.

4.3 Indien blijkt dat de totstandkoming van de overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft de Persgroep het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de condities c.q. overeengekomen prijs aan te passen op basis van de juiste gegevens.

4.4 De Klant onderkent dat aan zijn hoedanigheid op basis van de wet soms vereisten kunnen worden gesteld, die het de Persgroep beletten om uitvoering te geven aan door de Klant verstrekte opdracht (bijvoorbeeld het verbod op alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar)

Artikel 5 – De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het instemmen met c.q. voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Persgroep onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Persgroep is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Persgroep passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Persgroep daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De Persgroep kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Persgroep op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De Persgroep zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de Persgroep waar de Klant met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant eventueel van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. eventuele vereisten voor opzegging van de Overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

e. de overige wettelijk verplichte informatie die bij Koop op afstand na bestelling aan klanten dient te worden verschaft.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

5.7 De Persgroep is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. In dit geval Ticketcounter en Eventim.

5.8 Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan de organisator van de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Klant dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de organisator, waar op het Ticket (en gedurende het bestelproces) naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de voorwaarden van de organisator, is de organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken. Houders van ongeldig gemaakte Tickets hebben niet langer toegang tot het betreffende evenement, zonder recht op schadevergoeding.

5.9. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.

Artikel 6 –  Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan de Persgroep bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Persgroep retourneren, conform de door de Persgroep verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

6.3 Bij levering van diensten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Het ontbindingsrecht geldt niet indien de Persgroep met uitdrukkelijke toestemming van de Klant al is begonnen met de levering van de dienst voordat de periode van 14 is verstreken.

6.4 Bij de aankoop van tickets zonder datum heeft de Klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden gedurende veertien dagen ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Bij de aankoop van tickets met vaste datum geldt voornoemde mogelijkheid niet.

Gebruik maken van het herroepingsrecht

6.5 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar de door de Persgroep bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Klant kan gebruik maken van het op de Website beschikbare modelformulier Herroeping/ontbinding.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending van het product voor zijn rekening of de transactieskosten.

7.2 Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal de Persgroep dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

7.3 De Persgroep is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending door of namens de Klant aan de verpakking of het product ontstaat. De terugzending geschiedt derhalve voor risico van de Klant.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 De Persgroep kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor zover hiervoor een wettelijke uitzondering geldt. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Persgroep dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt thans voor producten:

a. die door de Persgroep tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt thans voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

d. Tickets.

8.4 De Persgroep is gerechtigd Zakelijke Klanten uit te sluiten van het herroepingsrecht.

Artikel 9 – De Prijs

9.1 Indien er sprake is van een aanbod met een beperkte  geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten gedurende de genoemde termijn niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in overheidsheffingen c.q. btw-tarieven. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van typefouten.

9.2 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.3 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

 • of de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.4 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

10.1 De Persgroep staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

11.1 De Persgroep zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Persgroep kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene voorwaarden is vermeld, zal de Persgroep geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de levertijd in reguliere gevallen langer dan 30 dagen duurt, heeft de Klant die geen Zakelijke Klant is de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na een dergelijke ontbinding terugbetaald aan de Klant.

11.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Persgroep tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

12.1 De Klant kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een daartoe overeengekomen opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 13 – Betaling

13.1 De Klant dient de betalingen aan de Persgroep, Ticketcounter of Eventim te voldoen volgens de in de bestelprocedure op de Website genoemde methoden. In geval er sprake is van een mogelijkheid van betaling op factuurbasis dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6.

13.2 Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

13.3 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Persgroep te melden.

13.4 In geval van wanbetaling door de Klant is de Klant van rechtswege in gebreke en is de Klant behoudens wettelijke beperkingen, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd, berekend over het openstaande bedrag en zijn de kosten als gevolg van incasso zowel in als buiten rechte, voor rekening van de Klant.

13.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.6 In de in lid 4 en 5 genoemde gevallen heeft de Persgroep voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van de Persgroep vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

13.7 Zolang Klant geen volledige betaling heeft verricht blijven de geleverde producten eigendom van de Persgroep.

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1 De Klant is zelf verantwoordelijk om het geleverde product en/of de diensten kort na ontvangst te inspecteren.

14.2 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Persgroep, nadat de Klant de eventuele gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Indien er geen sprake is van tijdige reclamering, vervalt elke aanspraak van de Klant ten aanzien van de Persgroep ter zake, onverlet de toepasselijkheid van eventuele geldende garantiebepalingen.

14.4 Bij de Persgroep ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Persgroep binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.5 Indien de Persgroep de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten gerepareerd, vervangen of vergoed.

14.6 De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product of de dienst.

14.7 Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 15 – Derden

15.1 De Persgroep is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben gebruik te maken van derden.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 In geval van overmacht is de Persgroep niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade bij de Klant.

Artikel 17 – Privacy

17.1 De door de Klant aan de Persgroep verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst. Het privacybeleid van de Persgroep is te vinden op www.persgroep.nl/privacy

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

18.1 Indien sprake is van aansprakelijkheid bij toerekenbare niet-nakoming door of vanwege de Persgroep ten opzichte van een Klant die geen Zakelijke Klant is wordt aangesloten bij hetgeen daaromtrent bepaald is de Nederlandse wet.

18.2 Indien en voor zover er sprake is van een Zakelijke Klant geldt de aansprakelijkheidsregeling, zoals hieronder uiteengezet.

18.3 De totale aansprakelijkheid van de Persgroep jegens een Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.

18.4 Aansprakelijkheid van de Persgroep jegens een Zakelijke Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

18.5 Buiten de in artikel 18.3 genoemde gevallen rust op de Persgroep jegens een Zakelijke Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 18.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Persgroep.

18.6 De aansprakelijkheid van de Persgroep  jegens een Zakelijke Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Zakelijke Klant de Persgroep  onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de Persgroep ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Persgroep  in staat is adequaat te reageren.

18.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat  Klant c.q. de Zakelijke Klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Persgroep meldt.

18.8 De Zakelijke Klant vrijwaart de Persgroep  voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de Zakelijke Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door de Persgroep  geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover de Zakelijke Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 19 – Diversen

19.1 De Klant is gehouden de eventuele van toepassing zijnde gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. De Persgroep is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant die inlogt op de Website ook daadwerkelijk een Klant van de Persgroep is. Klant dient de Persgroep op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnaam en wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden. De Persgroep heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

19.2 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van een gesloten Overeenkomst in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal de Persgroep deze vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervallen bepaling.

19.3 Op deze Algemene voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen de Persgroep en de Klant waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Standaardvoorwaarden

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002.

Titel I: Inleidende bepalingen

Inleiding

Deze Standaardvoorwaarden zijn door de KNVB opgesteld teneinde een aantal doelen te verwezenlijken. Uitgangspunt is dat een ieder die betrokken is bij de voetbalsport in Nederland, en niet in de laatste plaats het Publiek, er belang bij heeft dat voetbalevenementen op een ordelijke en veilige wijze verlopen. Gedragingen van personen (alleen of in een groep) die de openbare orde en/of de veiligheid bij voetbalevenementen verstoren dan wel in gevaar brengen, zijn schadelijk voor het aanzien en het belang van het Nederlandse voetbal. Teneinde een

ordelijk en veilig verloop in de ruimste zin van het woord te kunnen bewerkstelligen en een dergelijk onordelijk en onveilig gedrag bij voetbalevenementen te kunnen beteugelen, heeft de KNVB de onderhavige Standaardvoorwaarden opgesteld. Deze Standaardvoorwaarden dienen strikt te worden nageleefd.

Artikel 1 Definities

In deze Standaardvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. KNVB: de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, statutair gevestigd te Zeist;

b. Standaardvoorwaarden: de onderhavige Standaardvoorwaarden;

c. Publiek: een ieder die in of buiten Nederland een Evenement bijwoont, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het Stadion vóór, tijdens of na het tijdstip van aanvang van een Evenement;

d. Stadion: het Stadion of (voetbal)terrein waar Evenementen plaatsvinden, alsmede de bijbehorende gebouwen en terreinen, daaronder begrepen de toegangen en toegangswegen;

e. Evenement: gebeurtenis die plaatsvindt in een Stadion of op een (voetbal)terrein, waaronder in ieder geval begrepen een Voetbalwedstrijd als bedoeld onder f., dan wel een gebeurtenis waaraan een Club deelneemt;

f. Voetbalwedstrijden:

 • Voetbalwedstrijden van Clubs in de eredivisie, eerste divisie, BeNe League Orange en Woman’s BeNe League;
 • Voetbalwedstrijden in het kader van de KNVB Bekercompetitie;
 • Voetbalwedstrijden van belofte-elftallen van Clubs;
 • Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van Clubs in de UEFA club competities;
 • overige Voetbalwedstrijden, daaronder begrepen vriendschappelijke wedstrijden, in binnen- en buitenland waaraan een Club deelneemt;
 • Voetbalwedstrijden in binnen- en buitenland van alle vertegenwoordigende elftallen van de KNVB;
 • Internationale Voetbalwedstrijden in de UEFA club competities of van vertegenwoordigende elftallen van buitenlandse voetbalbonden, die plaatsvinden in Nederland;
 • Voetbalwedstrijden van aan de eredivisie vrouwen deelnemende betaaldvoetbalorganisaties dan wel de eredivisie vrouwen deelnemende stichtingen.

g. Stadionverbod: het verbod om gedurende een bepaalde tijd in en/of in de directe nabijheid van een Stadion aanwezig te zijn, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de KNVB;

h. Club: de KNVB en/of een vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap die is toegelaten tot deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal (eredivisie en eerste divisie) en/of BeNe League Orange en Woman’s BeNe League); Seizoen: de periode van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar;

j. Toegangsbewijs: een geldig bewijs voorzien van de vereiste controlevoorzieningen dan wel een ander geldig bewijsstuk waaruit de bevoegdheid zich ter plaatse te bevinden blijkt en waaraan een Toegangsrecht is verbonden;

k. Club Card: de door een Club uitgegeven hardcard waarmee een Aankooprecht is verkregen;

l. SCC: Seizoen Club Card: de door de Club uitgegeven hardcard waarmee zowel een Aankooprecht als een Toegangsrecht is verkregen;

m. Toegangsrecht: de bevoegdheid om met een geldig bewijs toegang te krijgen tot een Stadion om een Evenement bij te wonen;

n. Uitkaartrecht: het aan een (S)CC verbonden Aankooprecht voor de koop van Toegangsbewijzen voor uitwedstrijden van een Club.

o. (S)CC: (Seizoen) Club Card: een verzamelwoord voor alle onder k.) en l.) beschreven cards;

p. (S)CC-houder: (Seizoen) Club Card-houder: een ieder die een (Seizoen) Club Card (al dan niet met een Uitkaartrecht) heeft aangevraagd en verkregen van de Club;

q. Aankooprecht: de bevoegdheid van een (S)CC-houder tot het kopen van één of meer Toegangsbewijzen;

r. Legitimatiebewijs: een geldig bewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht;

s. Drugs: (verboden) middelen als bedoeld in de Opiumwet onder lijst I en lijst II alsmede andere middelen die het bewustzijn en gedrag van een persoon ongunstig kunnen beïnvloeden en bij gebruik door een persoon kunnen leiden tot schade aan de gezondheid en gevaar voor het publiek;

t. Alcoholhoudende dranken: een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer dan een half volumeprocent uit alcohol bestaat, als bedoeld in de Drank- en Horecawet;

u. Vuurwerk: producten waarin of waarop een ontstekingsmiddel aanwezig is en die bestemd zijn om voor vermakelijkheidsdoeleinden tot ontbranding gebracht te worden als bedoeld in het Vuurwerkbesluit, daaronder in ieder geval begrepen fakkels;

v. Gedragscode KNVB: het door de KNVB opgestelde reglement betreffende registratie en gebruik van persoonsgegevens.

Artikel 2 Toepasselijkheid

De Standaardvoorwaarden zijn verbindend voor een ieder die een Toegangsbewijs koopt en/of verkrijgt, dan wel een (S)CC koopt en/of verkrijgt, alsmede voor het Publiek. Het maakt daarbij niet uit op welke manier een Toegangsbewijs dan wel een (S)CC is gekocht dan wel verkregen.

Titel II: Rechten en plichten van het Publiek en Clubs Artikel 3 Toegang tot het stadion

3.1 Het Publiek dient, bij het betreden van het Stadion en gedurende de periode dat het in het Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs. Het Publiek dient te allen tijde op eerste verzoek van een steward, het beveiligingspersoneel en/of de politie aan te kunnen tonen over een geldig Toegangs- en Legitimatiebewijs te beschikken en deze te kunnen overleggen.

3.2 Het is voor het Publiek verboden om zich op te houden in en/of te begeven naar een ander gedeelte van het Stadion dan waartoe het Toegangsbewijs de houder van het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft.

3.3 Het Publiek mag slechts daar plaatsnemen waartoe het Toegangsbewijs uitdrukkelijk het recht geeft. Bij het verlaten van dat gedeelte van het Stadion waartoe het Toegangsbewijs het recht geeft, vervalt de geldigheid van het Toegangsbewijs onherroepelijk.

3.4 Toegangen, trappen en gangpaden zijn mede bedoeld om in geval van calamiteiten een gemakkelijke toegang dan wel uitweg te bieden. Het is het Publiek dan ook verboden zich bij of op dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden dan wel het verlaten van het Stadion.

3.5 Aanwijzingen van de stadiondirectie en/of clubbestuur, stewards, stadionspeaker, het beveiligingspersoneel en/of de politie dienen te allen tijde onmiddellijk door het Publiek te worden opgevolgd.

Artikel 4 Datum en tijdstip Voetbalwedstrijden

4.1 Voetbalwedstrijden worden zoveel als mogelijk gespeeld op de vastgestelde en/of op het Toegangsbewijs vermelde dag(en) en tijdstip(pen). De organisatoren van Voetbalwedstrijden behouden zich echter te allen tijde het recht voor terzake wijzigingen aan te brengen, indien dit naar hun oordeel nodig is.

4.2 De afgelasting, het staken, het niet uitspelen en/of het op grond van een uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan, de KNVB of het openbaar gezag spelen van een Voetbalwedstrijd zonder Publiek geeft het Publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de prijs van een Toegangsbewijs en/of enige andere (financiële) compensatie. Dit geldt ook indien er sprake is van het verplaatsen van een Evenement in tijd en/of locatie en/of een beslissing van de scheidsrechter dat de Voetbalwedstrijd (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden.

Artikel 5 Overdraagbaarheid en aansprakelijkheid

5.1 Het is verboden om Toegangsbewijzen aan te bieden, (door) te verkopen en/of af te geven, tenzij sprake is van een individuele transactie in de privésfeer en dit de veiligheid niet in gevaar brengt.

5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Club is het verboden om direct en/of indirect Toegangsbewijzen voor Voetbalwedstrijden als bedoeld in artikel 1 onder f. en Toegangskaarten voor Evenementen als bedoeld in artikel 1 onder e. te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals doch niet uitsluitend voor de promotie en/of reclame van artikelen, als prijs in prijsvragen en/of als een onderdeel van een arrangement (daaronder mede begrepen arrangementen aangeboden door busondernemingen, (bus) touroperators of reisbureaus).

5.3. Handelen in strijd met deze bepalingen leidt tot verval van de geldigheid van het Toegangsbewijs, zonder recht op restitutie van de aankoopprijs.

5.4. Personen die een Toegangsbewijs hebben aangekocht en/of verkregen en dit Toegangsbewijs doorverkopen en/of vrijwillig afstaan aan derden zijn en blijven, onverminderd de aansprakelijkheid van deze derden zelf, hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze derden in en/of aan het Stadion. Artikel 6 Reglementen, statuten en overige toepasselijke regelingen Voetbalwedstrijden worden gespeeld met in achtneming van de statuten, reglementen en overige toepasselijke regelingen van de KNVB en/of die organisaties waarbij de KNVB te eniger tijd aangesloten is dan wel waaraan de KNVB zich onderworpen heeft.

Artikel 7 Alcohol, Drugs en handelswaren

7.1 Het is het Publiek verboden om in staat van dronkenschap en/of onder invloed van Drugs het Stadion te betreden en/of in het Stadion aanwezig te zijn.

7.2 Het meebrengen van Alcoholhoudende dranken en/of Drugs in het Stadion is te allen tijde verboden. Het nuttigen van Alcoholhoudende dranken is uitsluitend toegestaan in de kantine(s) van het Stadion, indien en voor zover daartoe toestemming is verkregen van de stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende Club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.

7.3 Het in het Stadion verkopen dan wel aanbieden dan wel met het oog daarop aanwezig hebben van handelswaren, inclusief doch niet uitsluitend dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals en vlaggetjes, is slechts toegestaan indien en voorzover daartoe toestemming is verkregen van de stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende Club en onder de voorwaarde dat de daartoe van overheidswege vereiste vergunningen voorhanden zijn.

7.4. De KNVB behoudt zich te allen tijde het recht voor om reclame-uitingen, daaronder mede begrepen reclameuitingen die verband houden met en/of het gevolg zijn van directe dan wel indirecte reclameacties/reclamehandelingen van een niet rechtstreeks aan de KNVB gelieerde sponsor, te weren uit een Stadion alwaar een Voetbalwedstrijd plaatsvindt van (een) vertegenwoordigend(e) elftal(len) van de KNVB dan wel een Voetbalwedstrijd in het kader van de KNVB bekercompetitie.

7.5 De stadiondirectie en/of het clubbestuur van de ontvangende Club behouden zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, daaronder mede begrepen de verkoop van Alcoholhoudende dranken, in zijn geheel dan wel op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van het Stadion te verbieden of te doen staken.

Artikel 8 Ongeoorloofde voorwerpen en gedrag

8.1 Het is verboden om voorwerpen in het Stadion mee te nemen die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid en/of de openbare orde, waaronder doch niet uitsluitend:

 • flessen;
 • glazen;
 • blikjes;
 • stokken (langer dan 1 meter en met een grotere diameter dan 2 cm);
 • spandoeken en/of andere voorwerpen waarop, naar het oordeel van de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie, discriminerende en/of provocerende teksten, afbeeldingen of vormen staan afgebeeld;
 • kettingen;
 • slagwapens;
 • steekwapens;
 • stootwapens.

8.2 Het is verboden in het Stadion Vuurwerk mee te nemen dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben en/of dit te ontsteken.

8.3 Het is verboden in het Stadion te gooien met enig voorwerp en/of enige vloeistof.

8.4 Het is verboden in het Stadion middelen aan te wenden dan wel voorhanden en/of in bezit te hebben die, naar het oordeel van de stadiondirectie en/of het clubbestuur, stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie, onnodige hinder en/of overlast aan derden veroorzaken of kunnen veroorzaken, gevaar kunnen doen ontstaan voor en/of schade kunnen toebrengen aan een anders persoon of goed. Daaronder zijn mede begrepen middelen tot het produceren van geluid, dat het niveau dat normaliter door een supporter pleegt te worden voortgebracht, te boven gaat.

8.5 Het is verboden zich in het Stadion te gedragen op een wijze die anderen als provocerend, bedreigend of beledigend kunnen ervaren. Voorts is het verboden enig gevaar voor de gezondheid en/of de veiligheid van zichzelf of anderen te scheppen dan wel aan anderen schade toe te brengen.

8.6 Het is verboden in het Stadion lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere toestellen en/of bouwwerken te beklimmen. Het is voorts verboden het (speel)veld te betreden (waaronder ook het zonder expliciete toestemming van de Club betreden van het terrein direct grenzend aan het (speel)veld dat niet vrij toegankelijk is voor het Publiek).

8.7 Het is verboden dieren mee te nemen in het Stadion. Dit geldt niet voor de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie.

8.8 Stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie zijn gerechtigd het Publiek te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend hebben de stewards, het beveiligingspersoneel en/of de politie het recht betrokkene de toegang tot het Stadion te weigeren / de betrokkene te bevelen het Stadion te verlaten / de betrokkene uit het Stadion te verwijderen. In beslag genomen voorwerpen worden op verzoek van de eigenaar na afloop van de wedstrijd aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

8.9. Het Publiek dient zich herkenbaar en identificeerbaar in het Stadion te bevinden, met dien verstande dat het niet is toegestaan het gezicht zodanig te bedekken door middel van hoofddeksels, shawls en/of andere materialen waardoor herkenning door stewards en/of het beveiligingspersoneel en/of de politie en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt.

Het is een (S)CC-houder van een uitspelende Club niet toegestaan om zich in en/of rondom het Stadion waar een Evenement plaatsvindt op te houden zonder in het bezit te zijn van een geldig Toegangsbewijs, indien door de lokale autoriteit is besloten tot verplicht georganiseerd vervoer naar het Stadion van de thuisspelende Club (zogeheten “combiregeling”).

Artikel 9 Beeld- en/of geluidsopnamen

9.1 Het is verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) het Evenement en/of van de aanwezige bezoekers voor enig ander doel dan gebruik in de privé-sfeer. Bovenstaande geldt niet voor, naar het oordeel van de Club, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten voor zover deze de grenzen van hun accreditatie niet overschrijden. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen behoeve van radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende Club die hieromtrent zeggenschap geniet.

Een ieder die zich in het Publiek bevindt bij een Evenement:

a. erkent dat het Evenement een publiek, openbaar en commercieel Evenement is;

b. stemt in met opname en/of gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding door middel van al dan

niet live uitgezonden of opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie, zoals foto's of andere huidige of toekomstige media technologieën;

c. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het gebruik van opname/afbeeldingen, zoals beschreven onder b., om niet, voor onbepaalde tijd en wereldwijd;

d. stelt noch de Club noch partijen die met toestemming van de Club gebruik maken van het beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het gebruik van dit beeld- en/of geluidsmateriaal;

e. doet afstand van zijn/haar portretrecht, voor zover het gaat om beelden in of rond het Stadion waarbij hij / zij herkenbaar in beeld komt.

Artikel 10 Sanctie

10.1 Een ieder die handelt in strijd met deze Standaardvoorwaarden dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat hij/zij zich schuldig maakt aan voetbalgerelateerd wangedrag dan wel zich zodanig heeft gedragen

dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, kan door stewards het beveiligingspersoneel en/of de politie zonder voorafgaande waarschuwing:

- de toegang tot het Stadion worden geweigerd;

- uit het Stadion worden verwijderd; dan wel

- worden overgedragen aan de politie.

Dit heeft tot onmiddellijk gevolg dat het Toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

10.2 De KNVB is gerechtigd om, met inachtneming van de voor het betreffende seizoen vastgestelde Richtlijn termijn stadionverbod, welke is in te zien en te downloaden op www.knvb.nl, (landelijke) Stadionverboden op te leggen aan een ieder die volgens een melding van een Club of het Openbaar Ministerie in en/of buiten het

Stadion in het kader van een Evenement:

- heeft gehandeld in strijd met deze Standaardvoorwaarden; en/of

- een strafbaar feit heeft begaan; en/of

- ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag; en/of

- zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad; zulks onverminderd enige plicht tot schadevergoeding op grond van het civiele recht. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van Clubs om (lokale) Stadionverboden op te leggen.

Indien de KNVB op grond van artikel 10.2 een Stadionverbod heeft opgelegd, verbeurt betrokkene aan de KNVB een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van maximaal € 450,- per handeling in strijd met deze Standaardvoorwaarden of per strafbaar feit en/of gedraging waardoor het aanzien en/of het belang van het voetbal wordt geschaad, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is.

Het boetebedrag zal door de KNVB worden aangewend ter bevordering van de veiligheid in het betaalde voetbal. Deze geldboete laat onverlet de bevoegdheid van de Club en/of een derde tot het eisen van schadevergoeding op grond van het civiele recht.

KNVB Standaardvoorwaarden geldend vanaf 1 juli 2013 7

10.4 Indien aan een persoon een Stadionverbod wordt opgelegd is deze persoon verplicht om binnen zes weken een officiële, goed gelijkende, recente kleurenpasfoto ter beschikking te stellen aan de KNVB, zodat op een behoorlijke naleving van het Stadionverbod kan worden toegezien. Indien niet of niet tijdig aan deze verplichting wordt voldaan, dan wordt de duur van het Stadionverbod verdubbeld op een door de KNVB aangegeven wijze.

De KNVB is gerechtigd de kleurenpasfoto te verstrekken aan de Clubs ten behoeve van het identificeren van personen aan wie een stadionverbod is opgelegd.

10.5 Onverminderd het bepaalde in deze Standaardvoorwaarden is de KNVB tevens bevoegd om een Stadionverbod op te leggen op grond van een door een Club aan de KNVB verstrekte volmacht. De KNVB is gerechtigd om de duur van een Stadionverbod te verlengen, indien sprake is van het overtreden van een op grond van artikel 10.2 dan wel artikel 10.5 opgelegd Stadionverbod.

10.7 Indien sprake is van overtreding van een door de KNVB opgelegd Stadionverbod, ongeacht of dit